SALVEM COSME TODA


La plataforma SMLH neix amb l’objectiu d’ INFORMAR ALS VEÏNS SOBRE EL PLA URBANÍSTIC que hi ha previst per a la zona de l’antiga fàbrica Cosme Toda i oferir un espai d’associació a aquells que com nosaltres ho considerin un greu error.

Aquest serà l’aspecte de l’àrea de Cosme Toda al finalitzar l’execució del projecte.


Información sobre el proyecto.

Es construiran 900 pisos EN 24 BLOCS de fins a 13 PLANTES D’ALTURA. I es farà gràcies a la llicència que l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha concedit a la constructora.
Un IMPACTE EN EL PAISATGE urbanístic i en la MASSIFICACIÓ POBLACIONAL de la zona que repercutirà DRÀSTICAMENT en la qualitat de vida dels veïns.
Actualment L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ÉS LA CIUTAT AMB MÉS DENSITAT DE POBLACIÓ D’EUROPA.


Se construirán 900 pisos EN 24 BLOQUES de hasta 13 PLANTAS DE ALTURA. Y se hará gracias a la licencia que el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ha concedido a la constructora.
Un IMPACTO EN EL PAISAJE urbanístico y en la MASIFICACIÓN POBLACIONAL de la zona que REPERCUTIRÁ DRÁSTICAMENTE en la calidad de vida de los vecinos.
Actualmente L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ES LA CIUDAD CON MÁS DENSIDAD DE POBLACIÓN DE EUROPA.
Es construiran 900 pisos EN 24 BLOCS de fins a 13 PLANTES D’ALTURA. I es farà gràcies a la llicència que l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha concedit a la constructora.
Un IMPACTE EN EL PAISATGE urbanístic i en la MASSIFICACIÓ POBLACIONAL de la zona que repercutirà DRÀSTICAMENT en la qualitat de vida dels veïns.
Actualment L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ÉS LA CIUTAT AMB MÉS DENSITAT DE POBLACIÓ D’EUROPA.


Se construirán 900 pisos EN 24 BLOQUES de hasta 13 PLANTAS DE ALTURA. Y se hará gracias a la licencia que el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ha concedido a la constructora.
Un IMPACTO EN EL PAISAJE urbanístico y en la MASIFICACIÓN POBLACIONAL de la zona que REPERCUTIRÁ DRÁSTICAMENTE en la calidad de vida de los vecinos.
Actualmente L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ES LA CIUDAD CON MÁS DENSIDAD DE POBLACIÓN DE EUROPA.
Es construiran 900 pisos EN 24 BLOCS de fins a 13 PLANTES D’ALTURA. I es farà gràcies a la llicència que l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha concedit a la constructora.
Un IMPACTE EN EL PAISATGE urbanístic i en la MASSIFICACIÓ POBLACIONAL de la zona que repercutirà DRÀSTICAMENT en la qualitat de vida dels veïns.
Actualment L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ÉS LA CIUTAT AMB MÉS DENSITAT DE POBLACIÓ D’EUROPA.

¿QUIÉNES SOMOS/ QUI SOM?
Stop masificación L’H, es un colectivo vecinal, sin vinculación a ningún partido político, que tiene como objetivo detener los proyectos urbanísticos que ponen en riesgo la calidad de vida de los habitantes de L’Hospitalet y ofrecer alternativas consensuadas.
Stop massificació L’H, és un col·lectiu veïnal, sense vinculació a cap partit polític, que té com a objectiu aturar els projectes urbanístics que posen en risc la qualitat de vida dels habitants de l’Hospitalet i oferir alternatives consensuades.

¿QUÉ PEDIMOS?/QUÈ DEMANEM?
En Stop masificación L’H Cosme Toda:
exigimos una limitación en la altura de los edificios, que estén en consonancia con los edificios colindantes, que de media no sobrepasan los seis pisos de altura.
exigimos una reducción drástica en el número de edificios proyectados, que suman un total de 900 viviendas (unos 3000 nuevos vecinos en el barrio de media)
no nos oponemos a la reurbanización de las antiguas zonas industriales, pero exigimos una reurbanización que siga un modelo sostenible donde se proteja el patrimonio cultural que significa el edificio de Puig i Garalt con espacios abiertos y verdes.
exigimos nuevos servicios para los vecinos de la zona, que carecen de un centro de atención primaria cercano, guarderías subvencionadas, institutos y centros para los más mayores.
A Stop masificación L’H Cosme Toda:
exigim una limitació en l’altura dels edificis, que estiguin en consonància amb els edificis confrontants, que de mitjana no sobrepassen els sis pisos d’alçada.
exigim una reducció dràstica en el nombre d’edificis projectats, que sumen un total de 900 habitatges (uns 3000 nous veïns al barri de mitjana)
no ens oposem a la reurbanització de les antigues zones industrials, però exigim una reurbanització que segueixi un model sostenible on es protegeixi el patrimoni cultural que significa l’edifici de Puig i Garalt amb espais oberts i verds.
exigim nous serveis per als veïns de la zona, que no tenen un centre d’atenció primària proper, guarderies subvencionades, instituts i centres per als més grans.
CONTACTA CON NOSOTROS/ CONTACTA AMB NOSALTRES
FACEBOOK: STOP MASIFICACIÓN L’H COSME TODA
cosmetodastopmasificacion@gmail.com

JUNTOS SEREMOS MÁS FUERTES /JUNTS SEREM MÉS FORTS